Uitstapje naar Echternach

Op 1 juni gaan we met vrijwilligers uit de vijf parochies van onze federatie in spe een dag naar Echternach. Begonnen wordt daar met een eucharistieviering en rondleiding door kerk van H. Willibrord. In de middag is er een programma van bezoek aan oud romeinse villa of bijzonder natuurgebied. We willen op die manier mensen uit verschillende parochies de gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten en te laten ontdekken waar men elkaar kan helpen. 

Zijn er mensen die ook graag mee willen, dan kunt u contact opnemen met de pastoor.

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Mila Reintjens (Schinveld) en

Nora Schoffelen (Jabeek)

Van harte proficiat.

Door de dood is van ons heengegaan:

op 95-jarige leeftijd Bertha Geraets-Hermans, verblijvende in Aan de Bleek.

Dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Teddy Sullot.

Dopeling en ouders, van harte proficiat

Door de dood is van ons heen gegaan:

op 93-jarige leeftijd Carool Peters-Schröder:

dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

 

Koninklijke onderscheiding

Op dinsdag 26 april werd onze secretaris van het kerkbestuur Frans Herings verrast met een bezoek van burgemeester Geurts die hem verblijdde met een koninklijke onderscheiding. Op velerlei manieren heeft Frans zich ingezet voor het kerkelijk en maatschappelijk leven. Voor de parochie en andere parochies staat hij altijd klaar. Maar ook voor de fanfare, stichting Cusoma heeft hij een belangrijke functie. Als kerkbestuur feliciteren wij Frans met deze welverdiende erkenning van het vele goede werk dat hij in dienstbaarheid heeft verricht ten dienste van God en de mensen. 

Door de dood is van ons heen gegaan:

op 92-jarige leeftijd Roos van Aerle-Reubzaet te Jabeek.

Dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

Herdenking van gevallenen

Op 4 mei worden om 20.10 uur bij de Beatrixstraat de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog herdacht uit Schinveld, Merkelbeek, Jabeek en Bingelrade. Vooruit zien is ook terug zien. Ieder is daar van harte welkom.  

 

Eerste communie in Schinveld

Op zondag 24 april vond de eerste communieviering plaats voor de kinderen in Schinveld. Zij werden afgehaald door de fanfare St. Lambertus en de harmonie St. Caecilia zal de viering muzikaal opluisteren, tezamen met Andrea Mohr die de liedjes van de kinderen begeleidt. Het zal best weer een mooie viering worden.

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: 

Jade Conemans.

Dopeling en ouders van harte proficiat 

De paaswake

Altijd een prachtige viering waarin het Licht van Christus wordt binnen gedragen door het ontsteken van de paaskaars. Het wijden van het doopwater en dit jaar hebben we weer een kindje dat gedoopt wordt. Ook de vormelingen zullen bij alles enige taken op zich nemen. Van harte bent u welkom.

Viering met eerste communicanten

Op zaterdag 9 april zullen de 37 kinderen die in de komende maanden de eerste communie doen zich verzamelen in het ontmoetingscentrum te Bingelrade en samen met de palmpaasstokken onder begeleiding van de harmonie naar de kerk trekken. In de Lambertuskerk zal dan de intocht van Jezus in Jeruzalem worden gevierd en ook de palmtakken zullen worden gezegend. De harmonie zal tijdens de viering enkele muziekwerken spelen en ook de kinderen zullen enkele liedjes ten gehore brengen. Ons streven is om in elke kerk, waar communicanten vandaan komen, een viering te houden in een grotere groep. Zo leren de kinderen ook de verschillende kerken kennen en dat draagt bij aan de gemeenschapszin. We hadden reeds prachtige vieringen in Amstenrade, Schinveld en Merkelbeek.  

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Louis Knibbeler. 

Dopeling en ouders van harte proficiat.

Maria Boodschap in kerk Amstenrade

Op 25 maart zal om 18.00 uur een mis zijn in de parochiekerk in Amstenrade. Wij gedenken dat negen maanden voor de geboorte van Jezus Zijn komst werd aangekondigd. Een prachtige gelegenheid om dat in de Maria-kerk Onbevlekt Ontvangenis te mogen vieren. Wij hopen veel Maria-vereerders te mogen ontmoeten

Kennismakingsdienst

Op zaterdag 19 maart zullen de kinderen uit Amstenrade en Schinveld zich voorstellen aan de parochies in de Eligiuskerk te Schinveld. Op zondag 20 maart zullen de kinderen van Merkelbeek en Bingelrade zich voor voorstellen aan de parochiegemeenschap. Iedereen is weer blij dat er weer meer actie mogelijk is.

 

Heilig verklaring Titus Brandsma

06-03-2022 

Titus Brandsma wordt op 15 mei in Rome heilig verklaard. Paus Franciscus zal de Nederlandse karmeliet Titus Brandsma, die op 26 juli 1942 in Dachau door de nazi’s werd vermoord wegens zijn verzetsdaden, op 15 mei in Rome heilig verklaren. Dat maakte hij vanochtend in Vaticaanstad bekend.

Titus Brandsma

Boodschap voor Aswoensdag 2022

U bent gewend dat de bisschop een boodschap/voorleesbrief voor de Vastentijd schrijft. Mgr. Smeets heeft er dit jaar voor gekozen om een Aswoensdagbrief te schrijven. Dit jaar is dat zijn boodschap voor Aswoensdag geworden. Klik hier voor de boodschap van onze bisschop 

Gebed voor Oekraïne

Toen de bisschop deze tekst voorbereidde, was nog niet duidelijk hoe de situatie in Oekraïne zich zou ontwikkelen, vandaar dat er in de tekst geen verwijzing naar wordt gemaakt. Het is echter helder dat de oproep van paus Franciscus om op Aswoensdag in vasten en gebed extra aandacht voor de situatie in Oekraïne te vragen van harte door de bisschop wordt onderschreven

Aswoensdagviering

20-02-2022  17:42

Op Aswoensdag, 2 maart, zal voor de vijf parochies een viering zijn in de H. Eligius om 19.00 uur waarin het askruisje wordt uitgereikt. De as is gemaakt van verbrande palmtakjes die vorig jaar gezegend werden. Roem is betrekkelijk. Trouw aan God is eeuwig.

Doop, rouw en trouw

14-02-2022 15:55

Soms bereikt mij wel eens de vraag of ook nog gedoopt wordt in Jabeek of Bingelrade. Wanneer mensen in een bepaalde parochie wonen is het fijn wanneer hun kind gedoopt wordt in die betreffende kerk. Het is niet alleen een kennismaking met de pastoor, maar ook met het kerkgebouw. Ik merkte ook hoe blij het team in Jabeek was toen weer een kindje gedoopt werd. Datzelfde geldt ook voor het trouwen. De plek waar een belangrijk gebeuren plaats vindt blijft altijd in de herinnering van mensen. Ook bij de uitvaart is het fijn wanneer het afscheid van dierbare mensen in de parochiekerk plaats vindt. Het geeft een religieuze dimensie aan het afscheid, maar draagt ook bij aan het leven van de geloofsgemeenschap. Voor al deze vieringen kunt u contact opnemen met de pastoor. Hij wil u graag van dienst zijn.  

Overleden

05-02-2022 17:52

Door de dood is van ons heen gegaan:

> op 88- jarige leeftijd overleed Wiel Hendriks (Amstenrade); tevens overleed in de leeftijd

> van 88 jaar Jan Simons (Merkelbeek):

dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God

Samen verder in een federatie van vijf parochies

30-01-2022 18:23

Op de kerkbestuursvergadering van 25 november is door de kerkbesturen van Schinveld, Merkelbeek, Amstenrade, Jabeek en Bingelrade de intentie uitgesproken om met ingang van 1 januari 2022 samen verder te gaan als federatie. Dit betekent dat de parochies zelfstandig blijven, de reserves en eigendommen bij de betreffende parochies blijven, maar dat er wel een gezamenlijke exploitatie is met één bestuur onder leiding van de pastoor. Dit bestuur zal bestaan uit een vertegenwoordiging van de vijf parochies. In de loop van het komend jaar willen wij dit nader concretiseren. De intentieverklaring is gestuurd naar het bisdom zodat wij als een federatie verder gaan.