R.K. BEGRAAFPLAATS
 PAROCHIE H. ELIGIUS SCHINVELD


gelegen:  Grote Gats Schinveld

Postadres:

Kerkbestuur H. Eligius Schinveld, Wilhelminaplein 2, 6451 CJ Schinveld

Betalingen:

NL31 RABO 0146 7001 63 of NL64 INGB 0001 0416 18

 

Verkort reglement
stand: januari 2021

 

ALGEMENE BEPALINGEN:

 • Het kerkbestuur benoemt uit eigen midden of iemand anders, die namens het kerkbestuur belast is met het toezicht op het onderhoud en gebruik van het kerkhof.

 • Het onderhoud van het kerkhof als geheel is in het beheer van het kerkbestuur.

 • De graven zelf dienen te worden onderhouden door de nabestaanden. Bij het schoonmaken van de graven dient men alle afval zorgvuldig te deponeren in de daarvoor bestemde afvalruimte.

 • Wordt een graf lange tijd verwaarloosd, dan heeft het kerkbestuur het recht het graf te planeren.

 • Bij verzakkingen van de kruisen of monumenten moeten de nabestaanden zorgen voor herstel.

 • De graftekens blijven binnen de kaders van dit reglement volledig in beheer bij de rechthebbende. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de graftekens en/of voorwerpen, die zich op de graven bevinden. Schade aan dan wel veroorzaakt door een grafteken en/of voorwerpen op het graf, door welke oorzaak dan ook, alsmede vermissingen komen geheel voor rekening van de rechthebbende.

 

BEHEERDER:

Het kerkbestuur heeft een beheerder benoemd. Het toewijzen van een graf, het delven en het plaatsen van grafkruisen/monumenten moet altijd met de beheerder geregeld worden.

De beheerder is de contactpersoon tussen familie van de overledenen en de begrafenisondernemer, de grafdelver, steenhouwer en het kerkbestuur.

 

PLAATS VAN HET GRAF:

De plaats van het graf wordt door de beheerder in overleg met de familie bepaald.

Elk graf krijgt en behoudt een eigen nummer overeenkomstig de plattegrond van het kerkhof.

 

TIJD VAN UITVAARTDIENST:

De tijd, dag en uur van de uitvaartdienst wordt bepaald in overleg met de pastoor en niet alleen met de begrafenisondernemer.

 

HUREN:

Voor een graf of urnengraf bestaat alleen de mogelijkheid tot huren. 

Een graf of urnengraf kan gehuurd worden voor een termijn van 20 jaar.

Na het verlopen van de termijn kan de huur steeds verlengd worden met 10 jaar.

 

AARD VAN HET GRAF:

Voor het ter aarde bestellen van overledenen kan gekozen worden uit de volgende soort graven:

 • Enkelbreed: dubbeldiep, voor één of twee stoffelijke overschotten.

 • Dubbelbreed (1): dubbeldiep, voor twee of vier stoffelijke overschotten.

 • Kindergraf: niet ouder dan 12 jaar

 • Urnen kunnen ook bijgezet worden in een bestaand familiegraf.

 • Urnengraf: voor één of meerdere asbussen.
 


(1) Wegens plaatsgebrek kan vanaf juli 1991 geen dubbelbreed graf meer worden toegestaan op het nieuwe gedeelte van het kerkhof. ( vanaf vak G. )
 
GRAFKRUISEN EN MONUMENTEN:
 • Grafkruisen of andere monumenten worden door de nabestaanden besteld; ze kunnen geplaatst worden alleen na voorgaand overleg met de beheerder.

  Een graf monument (eventueel kruis) moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het moet met reeds geplaatste monumenten in één rij staan en op de plaats die overeenkomt met het grafnummer.

 • De hoogte van het grafmonument mag maximaal 1 meter bedragen.

 • De breedte van een enkelvoudig graf is bepaald op 0.90 meter, voor een dubbelbreed graf op 1.80 meter.

 • De lengte van een graf of een monument is ten hoogste 1.80 meter.

 • Het grafkruis of monument moet in de sfeer van het kerkhof passen.

 • Urnengraf, hiervoor is een grafplaat voorgeschreven. Afmetingen 0.5 X 0.5 meter, dikte 8 cm.

 • - Afmetingen kindergraf: lengte: 1 mtr. breedte: 0.60 mtr. hoogte: 0.85 mtr.

 
KOSTEN GRAFRECHTEN:
 • De ,,huur” prijzen voor een graf zijn als volgt:
  Enkelbreed graf: voor 20 jaar € 750.00

 • Kindergraf: voor 20 jaar € 300.00

 • Urnengraf (incl. urnenkelder): voor 20 jaar € 750.00

Bij een bijzetting binnen de 20 jaar wordt de huur verhoogd met het verlopen gedeelte van het huurtermijn tot weer 20 jaar.

 

VERLENGEN GRAFRECHTEN:

Enkelbreed graf:      verlengen met 10 jaar.  € 375.00 

Dubbelbreed graf:   verlengen met 10 jaar.  € 800.00 

Kindergraf:              verlengen met 10 jaar.  € 150.00 

Urnengraf:               verlengen met 10 jaar.  € 375.00 

 

STEENRECHTEN:

Enkelbreed graf:   € 175.00

Kindergraf:            € 80.00

Urnengraf:            € 175.00

verlengen met 10 jaar verlengen met 10 jaar verlengen met 10 jaar verlengen met 10 jaar

 

FUNDERINGSKOSTEN: : € 175.00

Het maken of gebruik maken van funderingen voor kruisen of monumenten wordt in rekening

gebracht.

Ook het opruimen en afvoeren van oude stenen of funderingen brengt extra kosten met zich mee,

Ruimen enkelbreedgraf :   € 175.00

Ruimen dubbelbreedgraf:   € 350

Ruimen kindergraf:   € 80.00

 

ADMINISTRATIE:

De nabestaanden hebben schriftelijk bekend te maken wie namens de familie als contactpersoon zal optreden.

 

BEHEERDER BEGRAAFPLAATS:

Dhr. Frans Herings 

Tel: +31(0)6 136 521 04

 

ALGEHELE ADMINISTRATIE EN BEHEER:

Dhr. Frans Herings
Tel: +31(0)6 136 521 04

 

getekend: Het kerkbestuur

 

P.S.   De uitgebreide versie van het reglement van R.K.begraafplaats ligt ter inzage op de pastorie.